Přijímací řízení

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU

 • Studium na SPŠ SE České Budějovice se zakončuje maturitní zkouškou a poskytuje úplné střední odborné vzdělání.
 • Absolventi se uplatňují přímo v praxi, nebo mohou dále studovat na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.
 • Další přípravou na středním odborném učilišti, zpravidla jednoročním, a vykonáním příslušné zkoušky mohou též získat výuční list.
 • Obsah studia je dán školním vzdělávacím programem (ŠVP) zpracovaným v návaznosti na rámcový vzdělávací program vydaný Národním ústavem odborného vzdělávání schváleným MŠMT.
 • Všeobecná část studia je společná pro všechna zaměření a je tvořena předměty : český jazyk a literatura, anglický jazyk), základy společenských věd, dějepis, matematika, fyzika, chemie, informační technologie, základy ekologie, tělesná výchova a ekonomika. Pro bezproblémové uplatnění absolventů v praxi je při studiu kladen důraz na výuku technické angličtiny daného oboru, a na získání znalostí a dovedností v odborné části studia, především v oblasti informačních technologií, elektroniky, robotiky, energetiky, CAD, CAM, programování CNC, alternativním pohonům včetně elektromobility, počítačem podporovanému projektování a v neposlední řadě podnikové ekonomiky. Součástí výuky anglického jazyka je konverzace s rodilým mluvčím.
 • Škola umožňuje zvyšování tělesné zdatnosti žáků a sportovní vyžití v doplňkových sportovních aktivitách.
 • Stravování pro žáky je zajišťováno v samostatné školní jídelně.
 • Ubytování pro dojíždějící žáky zajišťují domovy mládeže.

Protože je pro nás kvalita vzdělání na prvním místě a i přes to, že by některém školním roce nebyla zákonná povinnost konat přijímací zkoušky, u nás se přijímací zkoušky konají, za každé situace.. Je možné, že někoho to od podání přihlášky na naši školu odradí, ale ti, kteří májí zájem o studium na kvalitní průmyslovce s dobrým jménem budou odměněni tím, že budou mít v kolektivu stejně smýšlející spolužáky. Naše dobré jméno dělají právě tito naši absolventi, a to jak na vysokých školách, tak v praxi a nechceme jít cestou přijetí každého, kdo se přihlásí.

Součástí přijímacího řízení jsou písemné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Po konzultaci s vyučujícími českého jazyka a matematiky od společnosti CERMAT. K těmto testům je dostupné velké množství předcházejících testů, vzdělávacích materiálů a také to, že na tyto testy se žáci připravují na ZŠ, často už od 7. tříd. Testy CERMATu jsou také základem k obsahu webinářů, které pro zájemce o studium pořádáme. Další informace o webinářích jsou dostupné na webových stránkách školy.

Součástí hodnocení přijímacího řízení je i výsledek v soutěži Technická olympiáda. Tuto soutěž jsme připravili proto, že chceme na jednoduchých úlohách ukázat, že technika je všude kolem nás, je zajímavá a má smysl se jí zabývat. Do hodnocení přijímacího řízení jsme ji zahrnuli, protože mezi uchazeči si chceme vybrat hlavně ty, kteří mají o techniku zájem. Je pro nás důležitější to, že se uchazeč zajímá o techniku, než pouhý počet bodů za zkoušky a známky na ZŠ.

Postup pro následující školní rok:

 • uchazeč musí v přihlášce uvést název ŠVP (školního vzdělávacího programu, zjednodušeně zaměření), na které se hlásí,
 • součástí bodů, které lze v přijímacím řízení získat je i hodnocení účasti v Technické olympiádě pro žáky ZŠ.
 • opět budeme otevírat čtyři třídy, avšak každou s jinou specializací. Důvodem je to, aby se žáci mohli profilovat už od prvního ročníku. Konkrétně půjde podat přihlášku na tato zaměření (ŠVP):

Do každé třídy bude přijato maximálně 30 žáků. Informace o jednotlivých oborech i pomoc s výběrem zaměření naleznete na našem webu v sekci PRO UCHAZEČE.

UCHAZEČ MŮŽE PODAT NA NAŠI ŠKOLU DVĚ PŘIHLÁŠKY, KAŽDOU NA JINÉ ZAMĚŘENÍ

Přijímací řízení na SPŠ SE

Protože je pro nás kvalita vzdělání na prvním místě a i přes to, že by některém školním roce nebyla zákonná povinnost konat přijímací zkoušky, u nás se přijímací zkoušky konají, za každé situace.. Je možné, že někoho to od podání přihlášky na naši školu odradí, ale ti, kteří májí zájem o studium na kvalitní průmyslovce s dobrým jménem budou odměněni tím, že budou mít v kolektivu stejně smýšlející spolužáky. Naše dobré jméno dělají právě tito naši absolventi, a to jak na vysokých školách, tak v praxi a nechceme jít cestou přijetí každého, kdo se přihlásí.

Součástí přijímacího řízení jsou písemné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Po konzultaci s vyučujícími českého jazyka a matematiky od společnosti CERMAT. K těmto testům je dostupné velké množství předcházejících testů, vzdělávacích materiálů a také to, že na tyto testy se žáci připravují na ZŠ, často už od 7. tříd. Testy CERMATu jsou také základem k obsahu webinářů, které pro zájemce o studium pořádáme. Další informace o webinářích jsou dostupné na webových stránkách školy.

Součástí hodnocení přijímacího řízení je i výsledek v soutěži Technická olympiáda. Tuto soutěž jsme připravili proto, že chceme na jednoduchých úlohách ukázat, že technika je všude kolem nás, je zajímavá a má smysl se jí zabývat. Do hodnocení přijímacího řízení jsme ji zahrnuli, protože mezi uchazeči si chceme vybrat hlavně ty, kteří mají o techniku zájem. Je pro nás důležitější to, že se uchazeč zajímá o techniku, než pouhý počet bodů za zkoušky a známky na ZŠ.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A KRITÉRIA

Kritéria příjímacího řízení stanovená ředitelem SPŠ SE, Dukelská 13, počty přijímaných žáků, NÁZVY ŠVP, výpočet bodů, způsob informování o výsledcích a postup po přijetí na SPŠ.

CERMAT – JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Informace k JPZ, formulář přihlášky, termíny, legislativa, zadání k procvičování, atd.