Přijímací řízení

Přijímací řízení 2022

Kritéria

pro přijímání žáků na SPŠ strojní a elektrotechnickou, České Budějovice, Dukelská 13, v roce 2022

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oborů vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství, čtyřleté studium, denní forma vzdělávání, pro školní rok 2022/2023.

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13, zastoupená jejím ředitelem Mgr. Jaroslavem Korešem, Ph.D., vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do oborů vzdělání elektrotechnika (26-41-M/01) a strojírenství (23-41-M/01), čtyřleté studium, denní forma vzdělávání, pro školní rok 2022/2023.

Termíny konání jednotné zkoušky

Termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky:

 • úterý 12.dubna 2022 (1. termín)
 • středa 13.dubna 2022 (2. termín)

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky:

 • úterý 10.května 2022
 • středa 11.května 2022

Přihlášku do prvního kola přijímacího řízení je nutné doručit do kanceláře školy nejpozději do 1. 3. 2022. Přihlášku je nutné odevzdat na příslušném tiskopisu, který naleznete pod odkazem na CERMAT – Jednotná přijímací zkouška.. Součástí přihlášky je i potvrzení „O zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání" dle § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. Přihlášku lze doručit buď osobně, nebo zaslat poštou – v tomto případě je rozhodující datum podání na poštu.

Na přihlášce je nutno uvést příslušný ŠVP, na který se uchazeč hlásí.

Podmínky konání přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 školského zákona Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13, zastoupená jejím ředitelem stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů takto:

 • obor vzdělání Elektrotechnika (26-41-M/01) – ŠVP Robotika a řídící technika – 30 žáků (1 třída)
 • obor vzdělání Elektrotechnika (26-41-M/01) – ŠVP Elektroenergetika a elektrické stroje – 30 žáků (1 třída)
 • obor vzdělání Elektrotechnika (26-41-M/01) – ŠVP Elektromobilita a alternativní pohony – 30 žáků (1 třída)
 • obor Strojírenství (23-41-M/01) – ŠVP Technický software a strojírenská ekonomika – 30 žáků (1 třída)

Kritéria přijímacího řízení

Uchazeč může získat 120 bodů složených z následujících položek:

 • Jednotná písemná přijímací zkouška (testy Cermat) – uchazeč může získat z písemné přijímací zkoušky dohromady maximálně 60 bodů v tomto složení:
  • Český jazyk – maximálně 30 bodů (přepočteno z max. 50 bodů),
  • Matematika – maximálně 30 bodů (přepočteno z max. 50 bodů).
 • Výsledky uchazeče z předchozího vzdělávání na ZŠ (případně v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia) – maximálně 40 bodů.
 • Výsledky uchazeče v předmětových soutěžích – uchazeči bude připočteno maximálně 10 bodů.
 • Výsledky uchazeče v Technické olympiádě Jihočeského kraje – uchazeči bude připočteno maximálně 10 bodů.

Další úprava bodového skóre:

 • Uchazečům, kteří při výsledné klasifikaci za sledované období (tzn. za jednotlivá pololetí) dosáhli dvou nebo více dostatečných, bude odečteno 10 bodů.

Výpočet bodů za výsledky vzdělávání na ZŠ

Započítávají se známky z 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (případně odpovídající ročníky víceletého gymnázia) ze všech vyučovaných předmětů.

Hodnotí se aritmetický průměr ze všech předmětů zaokrouhlený na 2 desetinná místa (podle matematických pravidel).

Způsob výpočtu: průměr = součet známek ze dvou období / počet předmětů za dvě období

Tabulka bodového ohodnocení:

Rozmezí průměrů

Body

Rozmezí průměrů

Body

Rozmezí průměrů

Body

Rozmezí průměrů

Body

1,00

1,01

40

1,38

1,39

30,5

1,76

1,77

21

2,14

2,15

11,5

1,02

1,03

39,5

1,40

1,41

30

1,78

1,79

20,5

2,16

2,17

11

1,04

1,05

39

1,42

1,43

29,5

1,80

1,81

20

2,18

2,19

10,5

1,06

1,07

38,5

1,44

1,45

29

1,82

1,83

19,5

2,20

2,21

10

1,08

1,09

38

1,46

1,47

28,5

1,84

1,85

19

2,22

2,23

9,5

1,10

1,11

37,5

1,48

1,49

28

1,86

1,87

18,5

2,24

2,25

9

1,12

1,13

37

1,50

1,51

27,5

1,88

1,89

18

2,26

2,27

8,5

1,14

1,15

36,5

1,52

1,53

27

1,90

1,91

17,5

2,28

2,29

8

1,16

1,17

36

1,54

1,55

26,5

1,92

1,93

17

2,30

2,31

7,5

1,18

1,19

35,5

1,56

1,57

26

1,94

1,95

16,5

2,32

2,33

7

1,20

1,21

35

1,58

1,59

25,5

1,96

1,97

16

2,34

2,35

6,5

1,22

1,23

34,5

1,60

1,61

25

1,98

1,99

15,5

2,36

2,37

6

1,24

1,25

34

1,62

1,63

24,5

2,00

2,01

15

2,38

2,39

5,5

1,26

1,27

33,5

1,64

1,65

24

2,02

2,03

14,5

2,40

2,41

5

1,28

1,29

33

1,66

1,67

23,5

2,04

2,05

14

2,42

2,43

4,5

1,30

1,31

32,5

1,68

1,69

23

2,06

2,07

13,5

2,44

2,45

4

1,32

1,33

32

1,70

1,71

22,5

2,08

2,09

13

2,46

2,47

3,5

1,34

1,35

31,5

1,72

1,73

22

2,10

2,11

12,5

2,48

2,49

3

1,36

1,37

31

1,74

1,75

21,5

2,12

2,13

12

2,50 a více

2,5

Určení bodů za účast v technických workshopech

S ohledem na ustanovení Školského zákona (§60 d) budou „další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče“ zohledněny v rámci přijímacího řízení výsledky účasti uchazečů v předmětových soutěžích, odpovídajících zaměření školy. Konkrétně budou započteny výsledky z níže uvedených soutěží.

Určení bodů za předmětové soutěže

Hodnoceno bude 1.-10. místo okresních kol soutěží, kterých se uchazeč zúčastnil ve sledovaném období (8. a 9. třída):

 • Matematická olympiáda
 • Fyzikální olympiáda
 • Logická olympiáda (bude hodnoceno krajské kolo)
 • Přírodovědný klokan
 • Matematický klokan

Pokud se žák zúčastnil jakéhokoliv krajského kola z výše vyjmenovaných předmětových soutěží, získá 1 bod bez ohledu na výsledek v krajském kole (s výjimkou logické olympiády).

Součet bodů získaných za předmětové soutěže je maximálně 10.

Umístnění

Počet bodů

1. místo

10

2. místo

9

3. místo

8

4. místo

7

5. místo

6

6. místo

5

7. místo

4

8. místo

3

9. místo

2

10. místo

1

Doklad o umístění v uvedených předmětových soutěžích (kopie diplomu nebo výsledkové listiny) předloží zákonný zástupce uchazeče řediteli školy nejpozději do 15. dubna 2022. K jiným, než výše vyjmenovaných soutěžím nebude přihlédnuto.

Určení bodů za Technickou olympiádu Jihočeského kraje

Za řešení dvou kol Technické olympiády Jihočeského kraje mohou účastníci získat max. 100 bodů (za každé kolo 50 bodů). Uchazeči budou sečteny body za 1. a 2. kolo Technické olympiády Jihočeského kraje a výsledek bude vydělen 10. Maximálně lze tedy získat 10 bodů do hodnocení přijímacího řízení.

Informace o Technické olympiádě naleznete na webu školy.

Způsob výpočtu konečného výsledku

Počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení = součet bodů získaných za jednotnou přijímací zkoušku, výsledky vzdělávání na ZŠ, případné body za předmětové soutěže, body za účast v Technické olympiádě Jihočeského kraje a případný odečet za dvě a více dostatečných.

Maximální počet bodů, které je možné v rámci přijímacího řízení získat = 120 bodů (60 + 40 + 10 +10).

Cizinci

Osobám, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky), se promíjí na žádost přijímací zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

V případě osob dle § 20 odst. 4 školského zákona, kterým je na žádost prominuta jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství, čtyřleté studium, denní forma vzdělávání. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství, čtyřleté studium, denní forma vzdělávání je podmínkou přijetí uvedených uchazečů ke vzdělávání.

V rámci daného ověření škola zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce, a to tak, že uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, a to po dobu nejvýše 15 minut.

Termín ověření rozhovorem znalosti českého jazyka bude sdělen uchazeči současně s pozvánkou k přijímací zkoušce.

Postup v případě rovnosti bodů (rozlišovací kritéria)

V případě rovnosti bodů u dvou a více uchazečů, se bude postupovat podle těchto rozlišovacích kritérií. Kritéria budou uplatňována postupně, dokud nedojde k rozlišení pořadí uchazečů.

 1. Bodové hodnocení z Technické olympiády Jihočeského kraje.
 2. Vyšší počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky.
 3. Lepší průměr známek z matematiky (známky z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).
 4. Lepší průměr známek z fyziky (známky z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).
 5. Matematická nebo fyzikální olympiáda (případně jiné technické soutěže).
 6. Lepší průměr známek z českého jazyka a literatury (známky z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).
 7. Lepší průměr známek z cizích jazyků (známky z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).
 8. Lepší průměr známek z pracovních činností (známky z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).
 9. Lepší průměr známek z chemie (známky z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).

Přijetí ke vzdělávání

Přijati ke vzdělávání do 1. ročníku příslušného oboru vzdělávání budou uchazeči umístění do předpokládaného počtu přijatých uchazečů, a to v pořadí podle úspěšnosti.

Konkrétně budou v jednotlivých oborech a ŠVP přijati uchazeči:

 • obor vzdělání elektrotechnika (26-41-M/01) – ŠVP Slaboproudá elektrotechnika na 1.-30. místě
 • obor vzdělání elektrotechnika (26-41-M/01) – ŠVP Elektroenergetika na 1.-30. místě
 • obor vzdělání elektrotechnika (26-41-M/01) – ŠVP Elektromobilita na 1.-30. místě
 • obor strojírenství (23-41-M/01) – ŠVP Strojírenství na 1.-30. místě

Pro stanovení pořadí a sestavení výsledkové listiny je rozhodující celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

Výsledky jednotné zkoušky budou škole zpřístupněny dle termínu MŠMT. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů.

Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří byli klasifikováni známkou z chování “neuspokojivé“.

Podmínkou přijetí uchazeče k studiu je řádné ukončení 9. ročníku základní školy.

 

Doručení rozhodnutí

Ředitel školy doručí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn v přízemí školy a na webových stránkách školy. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den přijímací zkoušky před jejím zahájením.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno do vlastních rukou (odesláno) zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů.

Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem může zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč vyzvednout proti podpisu rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v pracovních dnech vždy v době od 8.00 h do 15.00 h v kanceláři školy.

Odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Zákonný zástupce přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč může odevzdat zápisový lístek ve výše uvedené lhůtě v pracovních dnech vždy v době od 8.00 h do 15.00 h v kanceláři školy.

Legislativa

Přijímací řízení upravuje:

 • Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

V Českých Budějovicích, 1. 9. 2021

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., v.r.

ředitel školy

 

 

 

Obecné informace

Obecné informace o studiu

 • Studium na SPŠ SE Č. Budějovice se zakončuje maturitní zkouškou a poskytuje úplné střední odborné vzdělání.
 • Absolventi se uplatňují přímo v praxi, nebo mohou dále studovat na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.
 • Další přípravou na středním odborném učilišti, zpravidla jednoročním, a vykonáním příslušné zkoušky mohou též získat výuční list.
 • Obsah studia je dán školním vzdělávacím programem (ŠVP) zpracovaným v návaznosti na rámcový vzdělávací program vydaný Národním ústavem odborného vzdělávání schváleným MŠMT.
 • Všeobecná část studia je společná pro všechna zaměření a je tvořena předměty : český jazyk a literatura, anglický jazyk), základy společenských věd, dějepis, matematika, fyzika, chemie, informační technologie, základy ekologie, tělesná výchova a ekonomika. Pro bezproblémové uplatnění absolventů v praxi je při studiu kladen důraz na výuku technické angličtiny daného oboru, a na získání znalostí a dovedností v odborné části studia, především v oblasti informačních technologií, robotiky, CAD, CAM, programování CNC, alternativním pohonům včetně elektromobility, počítačem podporovanému projektování a v neposlední řadě podnikové ekonomiky.
 • Škola umožňuje zvyšování tělesné zdatnosti žáků a sportovní vyžití v doplňkových sportovních aktivitách.
 • Stravování pro žáky je zajišťováno v samostatné školní jídelně.
 • Ubytování pro dojíždějící žáky zajišťují domovy mládeže.

Přijímací řízení na SPŠ SE

Protože je pro nás kvalita vzdělání na prvním místě, nechceme jít cestou automatického přijetí žáků. Je možné, že někoho to od podání přihlášky na naší školu odradí, ale ti, kteří májí zájem o studium na kvalitní průmyslovce s dobrým jménem budou odměněni tím, že budou mít v kolektivu stejně smýšlející spolužáky. Naše dobré jméno dělají právě naši absolventi a to jak na vysokých školách, tak v praxi a nechceme jít cestou přijetí každého, kdo se přihlásí.

Součástí přijímacího řízení budou tedy písemné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Po konzultaci s vyučujícími českého jazyka a matematiky a také po konzultaci s vyučujícími na ZŠ jsme se rozhodli, že využijeme testy od společnosti CERMAT. Důvodem je to, že k těmto testům je dostupné velké množství předcházejících testů, vzdělávacích materiálů a také to, že na tyto testy se žáci připravují na ZŠ, často už od 7. tříd. Výhodou testů od CERMATu je také to, že výsledky lze přenášet mezi školami a započítává se lepší hodnocení ze dvou termínů. Testy CERMATu jsou také základem k obsahu webinářů, které pro zájemce o studium pořádáme. Další informace o webinářích jsou dostupné na webových stránkách školy v sekci PRO UCHAZEČE -> PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

Nově pro školní rok 2022/23:

 • uchazeč bude muset v přihlášce uvést název ŠVP (školního vzdělávacího programu, zjednodušeně zaměření), na které se hlásí,
 • součástí bodů, které lze v přijímacím řízení získat je i hodnocení účasti v Technické olympiádě pro žáky ZŠ.
 • opět budeme otevírat čtyři třídy, avšak každou s jinou specializací. Důvodem je to, aby se žáci mohli profilovat už od prvního ročníku. Konkrétně půjde podat přihlášku na tato zaměření (ŠVP):
  • Robotika a řídící technika
  • Elektroenergetika a elektrické stroje
  • Elektromobilita a alternativní pohony (nové zaměření, kombinující obory Elektrotechnika a Strojírenství)
  • Technický software a strojírenská ekonomika

Do každé třídy bude přijato maximálně 30 žáků. Informace o jednotlivých oborech i pomoc s výběrem zaměření naleznete na našem webu v sekci PRO UCHAZEČE.

Uchazeč může podat na naši školu dvě přihlášky, každou na jiné zaměření!