Školní poradenské pracoviště

Rozcestník

Výchovný poradce

Výchovný poradce pro 4. ročník

Školní metodik prevence

SCHRÁNKA DŮVĚRY

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Škola nově buduje školní poradenské pracoviště, které bude sloužit žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům SPŠ SE. Ředitel školy nyní zajišťuje poskytování poradenských služeb na SPŠ SE:

 • výchovným poradcem pro 1., 2. ročníky a nadané žáky – Mgr. Tomáš Rolínek,
 • výchovným poradcem pro 3. a 4. ročníky – Ing. Dana Paurová, 
 • školním metodikem prevence – Mgr. Pavlína Šustrová,
 • školním kariérovým poradcem – Mgr. Pavlína Šustrová.

Tito poradci spolupracují mezi sebou, zároveň také spolupracují s třídními učiteli, žáky, zákonnými zástupci žáků a s dalšími pedagogickými pracovníky. Činnost poradců se vzájemně prolíná. Služby školního poradenského pracoviště jsou bezplatné.

Cíle školního poradenského pracoviště:

 

 • prevence školní neúspěšnosti,
 • primární prevence sociálně patologických jevů,
 • péče o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi, vytváření podmínek pro snižování těchto obtíží,
 • budování příznivého sociálního klimatu ve škole,
 • péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami,
 • péče o žáky z jiného kulturního prostředí a o žáky se sociálním znevýhodněním,
 • péče o žáky nadané a mimořádně nadané,
 • kariérové poradenství – vzdělávací, informační a poradenská podpora v případě profesního uplatnění i dalšího studia,
 • metodická podpora učitelů v rámci problematik zmíněných výše,
 • prohlubování a zlepšování komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra,…) a s úřady práce.
Konzultační hodiny a kontakty:

 

Poradce

Jméno a příjmení

E-mail, telefon, kabinet

Konzultační hodiny

Výchovný poradce

pro 1., 2. roč.
a nadané žáky

Mgr. Tomáš Rolínek

rolinek@spssecb.cz 385 794 126

kab. č. 76

Středa 3. vyuč. h., 9:55–10:40 h,

příp. dle domluvy

Výchovný poradce
pro 3. a 4. roč.

Ing. Dana Paurová

paurova@spssecb.cz 386 794 124

kab. č. 58B

Středa 3. vyuč. h., 9:55–10:40 h,

příp. dle domluvy

Školní metodik prevence

Mgr. Pavlína Šustrová

sustrova@spssecb.cz

386 794 124

kab. č. 58B

Úterý 5. vyuč. h., 11:40–12:25 h,

příp. dle domluvy

Školní kariérový poradce

Mgr. Pavlína Šustrová

sustrova@spssecb.cz

386 794 124

kab. č. 58B

Pondělí 6. vyuč. h., 12:30–13:15 h,

příp. dle domluvy

 

 

Činnost školního metodika prevence

Činnost školního metodika prevence je součástí činnosti školního poradenského zařízení. ŠMP spolupracuje s ostatními poradci na škole (tj. s výchovným poradcem a výchovným poradcem pro 4. ročník), v případě potřeby je součástí schůzí výchovné komise a dalších schůzek s rodiči.

Školní metodik prevence mj. spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. Oblast primární prevence zahrnuje např.: návykové látky, poruchy příjmu potravy, alkohol, školní šikanu a kyberšikanu, homofobii, vandalismus, záškoláctví, netolismus (závislost na virtuálních drogách – na internetu, sociálních sítích apod.), sebepoškozování, rizikové sexuální chování, hazardní hraní a další.

ŠMP komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu.

Kromě aktivit v rámci primární prevence sociálně patologických jevů, se zapojuje i do prevence školní neúspěšnosti, do péče o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi. Spolupodílí se na budování příznivého sociálního klimatu na škole, pozornost věnuje i péči o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, o žáky z odlišného kulturního prostředí a sociálního zázemí apod.

Školní metodik prevence

Mgr. Pavlína Šustrová

sustrova@spssecb.cz

386 794 124

kab. č. 58B

Úterý 5. vyuč. h., 11:40–12:25 h,

příp. dle domluvy

Schránka důvěry

Milé studentky, milí studenti, 

někdy se můžete dostat do situace, se kterou si nevíte rady. Trápení máme občas všichni, ale život nám kolikrát připraví něco, s čím se sami vypořádat nedokážeme. Ať se problém zdá jakkoli neřešitelný, vždy se nakonec vyřešit dá. Jen je důležité vědět, že na to člověk nikdy není sám. A ani na SPŠ SE na to nejste sami! Pokud zrovna nechcete problém řešit přímo, můžete kromě školní schránky důvěry Mgr. Šustrové využít i tuto online schránku.

Jak to funguje?

Veškerá komunikace mezi námi probíhá ANONYMNĚ, pokud na tom Vy sami nebudete chtít něco změnit.

Komu píšete? 

Mgr. Pavlíně Šustrové (školní metodičce prevence), Ing. Daně Paurové (výchovné poradkyni) a Mgr. Tomáši Rolínkovi (výchovnému poradci). 

Sami problém nemáte, ale někdo z blízkých ano?

Ať už jste rodič našeho studenta / naší studentky, nebo spolužák / spolužačka, i tak se nám ozvěte. Společně budeme hledat, jak dotyčnému můžeme pomoci.

Odkaz na schránku důvěry SPŠ SE